Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavégzését lehetővé tevő engedélyek Magyarországon

1. Munkavégzési célú tartózkodási engedély

A harmadik országbeli állampolgár mint kérelmező munkavégzési célú tartózkodási engedélyt igényelhet. Főszabály szerint a kérelmet személyesen a kérelmező külföldi lakóhelye szerinti magyar külképviseleten lehet benyújtani. Kivételesen lehetőség van arra, hogy a kérelem benyújtására a kérelmező magyarországi szálláshelye szerinti idegenrendészeti hatóság előtt kerüljön sor. A kérelemhez mellékelni szükséges a munkaszerződésre vonatkozó előzetes megállapodást, a magyarországi megélhetéshez szükséges pénzügyi igazolást, a magyarországi lakhatást tanúsító okiratot, a kérelmező egészségbiztosítását és a külföldi országba történő visszautazáshoz szükséges pénzügyi fedezetet igazoló okiratot és az utazási okmány másolatát. Legkésőbb a kérelem benyújtását követő két munkanapon belül a munkáltató köteles a harmadik országbeli állampolgár által betölteni kívánt munkakör tárgyában munkaerőigény bejelentést tenni.

Az eljárás díja külföldi kérelembenyújtás esetén 60,- Euró, míg Magyarországon benyújtott kérelem esetén 18.000,- Forint. Az ügyben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság jár el, amely döntését úgynevezett összevont eljárásban 60 napon belül hozza meg. A munkavégzési célú tartózkodási engedély főszabály szerint két évig érvényes.

2. Munkavállalási engedély és az alóli mentesség

A harmadik országbeli állampolgár, ha nem tartozik a jelen tájékoztató 1. pontjában előadott összevont engedélyezési eljárás hatálya alá, Magyarországon munkavállalási engedély alapján foglalkoztatható. A munkavállalási engedély iránti kérelmet a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni kívánó magyarországi munkáltató terjesztheti elő. A munkavállalási engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a harmadik országbeli állampolgár adatait és azt a munkakört, amelyben foglalkoztatni kívánják. A munkáltatónak legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg munkaerőigény bejelentést kell tennie, amelyben meg kell jelölnie azt a munkakört, amelyben a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni kívánja és azokat a feltételeket, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek. A kérelemhez egyebek mellett csatolni szükséges a foglalkoztatni kívánt személy szakképzettségét igazoló okirat hiteles magyar nyelvű fordítását és a személyiségét igazoló okirat másolatát.

Az eljáró hatóság ezt követően megvizsgálja, hogy munkaerő-piaci szempontból megfelelőnek minősül-e a kérelem és a foglalkoztatás túllépi-e a foglalkoztatásért felelős miniszter rendeletében megállapított létszámot. Amennyiben a munkavállalási engedély iránti kérelem mindkét feltételnek megfelel, az eljáró hatóság legfeljebb két évre munkavállalási engedélyt ad ki. A kérelem tárgyában eljáró hatóság az a megyei (fővárosi) kormányhivatal, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni kívánják. Az eljárás illetékmentes és az eljáró hatóság főszabály szerint 60 napon belül dönt.

Szezonális munkavégzés céljából legfeljebb 90 napra munkavállalási engedély adható, amely egy alkalommal 90 napig meghosszabbítható. Ebben az esetben nem szükséges munkaerőre irányuló igénybejelentést tenni és az eljáró hatóság nem vizsgálja a munkaerő-piaci szempontokat. A hatóság elutasítja a kérelmet, ha a foglalkoztatás túllépi a foglalkoztatásért felelős miniszter rendeletében megállapított létszámot.

Jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén előfordulhat, hogy vagy munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül kerül sor a munkavállalási engedély kiadására vagy egyáltalán nincs szükség munkavállalási engedélyre. Ha nincs szükség munkavállalási engedélyre, akkor a munkáltató legkésőbb a foglalkoztatás napján köteles bejelentést tenni annál a járási hivatalnál, amelynek az illetékességi területén a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, hogy munkavállalási engedély alá nem eső személyt foglalkoztat. Ugyanígy a munkáltató legkésőbb a foglalkoztatás megszűnését követő munkanapon köteles bejelenteni, hogy már nem foglalkoztatja a harmadik országbeli állampolgárt. A bejelentési kötelezettség megszegése több százezer forintos bírság megfizetését vonhatja maga után. Ebben az esetben, a munkáltató köteles bizonyítani, hogy az általa foglalkoztatni kívánt személy vonatkozásában fennáll a munkavállalási engedély alóli mentesség.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás