Kötbérkikötés vállalkozási szerződésekben

Magyarországon a jelentősebb építési-kivitelezési projektekben igen elterjedtek a szerződésszegés esetére kötbért kikötő szerződéses feltételek. Kötbérfizetési kötelezettség az ilyen szerződést megerősítő kötelezettség vállalása esetén bármelyik félnek lehet, de jellemezően inkább akkor fordul elő, ha a vállalkozó nem, csak részlegesen, vagy határidőn túl fejezi be a projektet.

A kötbér összegének megfizetése a kártérítéstől elkülönül, azzal szemben kárátalány jellegű: a másik fél mintegy előre felbecsült a szerződés megszegése miatti károsodásának kiegyenlítésére szolgál, függetlenül attól, hogy a kár valóban bekövetkezett-e avagy sem. Kötbér azonban csak abban az esetben követelhető, ha ezt a másik fél írásban vállalta és a szerződésszegés az egyik fél hibájából következik be. A kötbérkikötéssel szerződő (jellemzően a szolgáltatást igénybe vevő fél) ez biztonságot nyújt, hiszen a kötbérfizetést vállaló fél nagyobb valószínűséggel teljesíti a szerződést, ha ehhez anyagi érdeke fűződik.

A kötbér másik előnye, hogy a gyakorlatban is egyszerűbb jogi úton érvényesíteni, hiszen a kártérítési igénnyel ellentétben a kötbérfizetési kötelezettség a kötbérkikötés vállalásából és a szerződésben meghatározott szerződésszegés bekövetkezte esetében vitán felül áll, nincs szükség arra, hogy konkretizálható kár következzen be, a kár bekövetkezését és összegszerűségét sem kell utóbb bizonyítani. A kötbérezés szabályai ugyanakkor rugalmasan lehetővé teszik azt is, hogy ha az okozott kár a kötbér összegénél magasabb, azt továbbra is követelni lehet a károkozón.

Kötbérfizetési kötelezettséget a munka elvégzésének (vagy a vállalkozási díj megfizetésére) a vállalt határidőre való teljesítésének elmaradására (késedelmi kötbér), a szerződésben megállapodottnak nem megfelelő teljesítésre (hibás teljesítés miatti kötbér), vagy akár annak végleges, vétkes elmaradására (meghiúsulási kötbér) lehet kikötni.

Nincsen akadálya annak sem, hogy a szerződő felek akár több kötbér típust is meghatározzanak, és azok feltételrendszerét kombináltan alkalmazzák, a kötbér összegét akár egy meghatározott összegben, vagy akár a szerződéses díj százalékában, szabadon meghatározzák. Gyakran előfordul az is, ha felek a szerződéses egyensúly fenntartása érdekében gyakran kölcsönösen kötbér fizetésére kötelezik magukat, de nincs akadálya annak sem, hogy a szerződés csak az egyik felet kötelezze kötbér fizetésére szerződésszegése esetén.

Fontos megjegyezni, hogy a kötbér érvényesítése más, a szerződésszegésből eredő jogokat is kizárhat – értelemszerűen nem követhető egyszerre a meghiúsulási kötbér és hogy a szerződést továbbra is teljesítsék; ha a teljesítés hibás, a jogosultnak el kell döntenie, hogy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér összegét kéri megfizetni, vagy inkább szavatossági igényt támaszt. A gyakorlatban ügyelni kell arra is, hogy a kikötött kötbér ne legyen eltúlzott, aránytalan mértékű a szerződésszegés, az ebből várható károsodás mértékéhez képest. A szerződéses gyakorlatban tapasztalataink alapján a kikötött kötbér mértéke általában 10%-tól 20-25%-ig terjedhet, amely elfogadott mind az üzleti életben, mind a bírósági gyakorlatban is. Peres tapasztalataink alapján gyakran előfordul, hogy a vállalkozások munkájuk pontos kifizetését úgy kívánják biztosítani, vagy a munka esetleges lemondását eleve úgy próbálják megelőzni aránytalanul magas kötbérfizetési kikötéssel. Ilyen esetben sem kell a nagy összegű kötbérkövetelésektől tartani, hiszen alapos és helytálló jogi érvelésünk alapján a bíróság több esetben is a kötbér mértékét utóbb egy ésszerű esetre mérsékelte, a törvény ugyanis lehetőséget ad az eltúlzott mértékű kötbér mérséklésére is.

Tapasztalataink alapján, ha a szerződést kötbérrel kívánjuk megerősíteni, célszerű már a szerződéskötés előtt jogi tanácsadást igénybe venni, bevonni, hiszen így a vita gyors lezárása valószínűbb, de egy esetleges pernek is már felkészülten nézhetünk elébe. A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás jelentős szerződéses és peres tapasztalata az ilyen ügyekben is rendelkezésére áll.