Többletmunka és/vagy pótmunka a magyar építési jogban

A magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében amennyiben a megrendelő el kíván térni a tervektől, s amennyiben ez lehetséges, tehát nem sért jogszabályt vagy helyi építési rendeletet, úgy köteles megtérítenie a vállalkozónak ezzel okozott többletköltségét és vállalkozói díját.

A Polgári Törvénykönyv két esetet külön is nevesít a vállalkozói többletszolgáltatások körében. Az egyik ilyen eset az úgynevezett többletmunka esete. A Polgári Törvénykönyv értelmében a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem vett olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Ebben az esetben beszélünk többletmunkáról.

A másik esetben beszélhetünk úgynevezett pótmunkáról. A Polgári Törvénykönyv szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen a tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a szerződő felek az építési szerződésben kötelesek meghatározni a pótmunkák megrendelésének módját, a vonatkozó vállalkozói díjajánlat elfogadásának rendjét stb.

Az irányadó bírói gyakorlat értelmében többletmunka esetében, amennyiben a kivitelezési szerződést kötő felek nem tételes elszámolást irányoztak elő a szerződésükben, hanem úgy nevezett átalánydíjat állapítottak meg, úgy ilyen esetben a vállalkozó a többletmunkára hivatkozással nem követelhet magasabb összegű vállalkozói díjat a megrendelőtől.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás