Az új adatvédelmi törvény

Magyarország új Alaptörvényének rendelkezéseivel összhangban az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Ez az új adatvédelmi törvény, amely 2012. január 01-jétől szigorította és átláthatóbbá tette az adatkezelés szabályait. Mivel erre a törvényre valamennyi, Magyarország területén adatkezelést és adatfeldolgozást végző vállalkozásnak oda kell figyelnie – nem utolsó sorban amiatt, hogy akár tízmillió forint összegű bírság is kiszabható az előírások megsértése esetén – az alábbiakban az adatkezelés legfontosabb követelményeire hívjuk fel a figyelmet, a teljesség igénye nélkül.

1. Személyes adatokat kezelni (azaz pl. nyilvántartani, továbbítani, reklám- vagy egyéb célokra felhasználni, stb.) az érintett hozzájárulását követően, vagy az ún. kötelező adatkezelés eseteiben (azaz, ha jogszabály közérdekű célból megengedi az adatkezelést) lehet. Kezelhető személyes adat akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (pl. az érintettek nagy száma miatt), és az adatkezelés adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás által megvalósítani kívánt adatkezelés megfelel-e a törvényi követelményeknek, célszerű jogász közreműködését, vagy az adatkezelést ellenőrző Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a Hatóság) előzetes állásfoglalását kérni, mert egyelőre nincsenek ilyen, az új törvényhez kapcsolódóan megismerhető, közzétett hatósági döntések, állásfoglalások.

2. Az adatkezelést főszabály szerint előzetesen, már az adatkezelés megkezdése előtt írásban be kell jelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak. A bejelentés kötelező volta alól kivétel többek között pl. a munkáltatónak a munkavállalók személyes adatainak kezelése, tanulói jogviszonyban megismert adatok kezelése, olyan adatkezelés, amely egyházi belső szabályok szerint történik, az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó adatkezelés, a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatainak kezelése.  A hatályos jogszabályok alapján az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg. A bejelentést az erre rendszeresített nyomtatványon kell megtenni. A bejelentésért jelenleg díjat nem kell fizetni, de a Hatóság tájékoztatása szerint a jövőben a bejelentés várhatóan díjkötelessé válik majd.