Publikációk

Ügyvédi Irodánk publikációi szakkönyvekben

  • Handbook on Cross-Border Industrial Sub-Contrating (A magyarországi jogi szabályozásról szóló angol nyelvű fejezet elkészítése)

(Kluwer Law International The Hague /London/ Boston 2001)

  • International Intellectual Property Law Basics – Intellectual Property Law In Hungary (A szellemi alkotások joga Magyarországon című angol nyelvű fejezet elkészítése)

(A Consulegis EEIG Handbook /Los Angeles 2008)

  • Immigration Law Client Strategies In The EU – Fundamentals of Hungarian Immigration Law (A magyar bevándorlási jog alapjairól szóló angol nyelvű fejezet elkészítése)

(Thomson Reuters /Aspatore /United States of America 2010)

(International Construction Law Review/April 2014)

(Wiley-Blackwell/ January 2015)

 

Bevándorlási lehetőségek Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok számára

A Magyarországra történő belépés feltételei függenek a tartózkodás időtartamától, a látogatás helyétől és céljától. Az alábbiakban összefoglaltuk a Magyarországra történő belépés és a Magyarországon való tartózkodás legfontosabb szabályait. […]

Változások a közbeszerzési törvényben

A Magyar Közlönynek a 2012. év utolsó napjaiban megjelent lapszámaiban foglalt több törvénymódosítás is érintette a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.).
Így többek között az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII.., az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI., és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvények 2013. január 01-jei hatállyal módosították a Kbt.-t. […]

A befektetői letelepedés Magyarországon

Jelen cikkünkben szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarországi tartózkodási engedély megszerzésének arra az új módjára, amelyet a nemzetközi gyakorlatban „befektetői letelepedésnek” neveznek. […]

Megújuló energiaforrások hasznosítása Magyarországon

Fontos kérdésként merül fel, hogy az egyes országok miképpen fognak szembenézni az egyre növekvő energiaigényekkel, a fosszilis energiahordozók árának folyamatos ingadozásával, illetve azoknak a környezetre gyakorolt káros hatásával.[…]

Szélerőművek Magyarországon

Magyarországon 2008 óta a Magyar Energia Hivatal által külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehet 0.5 MW teljesítményt meghaladó szélerőműveket, illetve szélerőmű parkot létesíteni. Bár a Magyar Energia Hivatal a közelmúltban kiírt tendereket visszavonta, a szakértők előrejelzései szerint a szélerőművek iránti érdeklődés az elkövetkezendő években erősödni fog. […]

Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok legfontosabb változásai

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy 2012 novemberében az építőipart szabályozó jogszabályokban több változás is történt. A változások egy része 2012 novemberében, illetve decemberében, jelentős részük pedig 2013 januárjában lép hatályba. Módosult többek között az építésügyi hatósági eljárások, ellenőrzések jogi szabályozása, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások szabályai is változáson estek át. E körben kiemelendő, hogy az építésüggyel kapcsolatosan az ügyfél által előterjesztett kérelmek, azok mellékletei a hagyományos papír alapon történő benyújtás mellett elektronikus úton is benyújthatóak. […]

Az új adatvédelmi törvény

Magyarország új Alaptörvényének rendelkezéseivel összhangban az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Ez az új adatvédelmi törvény, amely szigorította és átláthatóbbá tette az adatkezelés szabályait 2012. január 01-jétől. […]

Az elektronikus kereskedelem szabályozása a jelenlegi magyar jogban

Az elektronikus kereskedelem jogszabályi fogalom-meghatározása szerint magában foglal minden olyan, szokás szerint díjazás ellenében nyújtott és a szolgáltatás igénybevevőjének egyedi kérésén alapuló távszolgáltatást, amelyhez adatfeldolgozásra – ideértve a digitális tömörítést – és adattárolásra szolgáló elektronikus berendezést vesznek igénybe. […]

Utazási iroda alapítása

Magyarországon a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, illetve a 213/1996 (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza az utazási irodák működését. A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra terjed ki. […]

Az építési beruházás és az építési koncesszió mint a közbeszerzés tárgyai

2011-ben új közbeszerzési törvényt fogadott el az Országgyűlés, mely 2012. január 01-jén lépett hatályba és mely jelentősen megváltoztatta a közbeszerzési eljárásra, így az építési beruházásra vonatkozó szabályokat is. […]

EU Kék Kártya

Az EU Kék Kártya irányelv, melyet Magyarországon a 2011. évi CV. törvénnyel ültettek át a hazai jogrendbe, megkönnyíti a magasan képzett, EGT tagállamokon kívüli államból („harmadik országból”) érkező külföldiek munkavállalási célú belépését, emellett egységes eljárást ír elő a munkavállalási és a tartózkodási engedély együttes kiadására. […]

Fontos változások a csőd- és felszámolási eljárások szabályozásában

A 2012. március 01-jén hatályba lépnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtörvény) átfogó, lényeges módosításai. […]

Az elektronikus kereskedelmi tevékenységet érintő jogszabályi változások 2012-ben

Az elektronikus kereskedelem jogszabályi fogalom-meghatározása szerint magában foglal minden olyan, szokás szerint díjazás ellenében nyújtott és a szolgáltatás igénybevevőjének egyedi kérésén alapuló távszolgáltatást, amelyhez adatfeldolgozásra – ideértve a digitális tömörítést – és adattárolásra szolgáló elektronikus berendezést vesznek igénybe. […]

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok Magyarországon

2011. július 19-én kihirdetésre került a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény, amely egy új vállalkozási formával bővíti a jelenleg hatályos magyar befektetési lehetőségeket.[…]

A környezetvédelmi termékdíj új szabályozása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatos ellenőrzései kapcsán egyre több vállalat számára válik világossá, hogy ők is a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) kötelezettek körébe tartoznak. A váratlan helyzetek elkerülése végett szeretnénk megismertetni kedves ügyfeleinkkel a termékdíj szabályozás alapjait, hogy jobban megértsék az őket terhelő kötelezettségeket.[…]

FIDIC-szerződések és a magyar építési jog

A FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs – Conseils) nevű szervezetet 1913-ban alapította a belga, francia és svájci nemzeti mérnöki szervezet. A mára már 84 nemzeti mérnöki szervezetet tömörítő nemzetközi federációnak Genfben van a központja.

A FIDIC legismertebb tevékenysége, hogy építési beruházások, projektek kivitelezésében dolgoz ki szerződéses feltételeket. […]

A felszámolási eljárás megindításával kapcsolatos tudnivalók

A köznyelvben a felszámolási eljárás és a csődeljárás fogalmai gyakran felcserélődnek, holott a két eljárás egymástól merőben eltér, ezért először is azt szükséges tisztázni, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, továbbá, hogy miben különböznek egymástól.

Mind a felszámolási eljárás, mind a csődeljárás szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény, a Csődtörvény tartalmazza. […]

A franchise szerződésekről

1. A franchise szerződés fogalma és elterjedése

A közép-kelet európai államok nyitottá válása után a régióban felélénkültek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, és napjainkra kiterjedt franchise hálózatok jöttek létre. Ezek hatékonyan járultak hozzá ahhoz, hogy a ’90-es években a közép-kelet európai államokban a kereskedelem és a szolgáltatóipar fejlődésnek induljon. […]

Mire figyeljünk, amikor külföldi cégekkel vagy külföldi állampolgárokkal alakítunk közös gazdasági társaságot?

A pénzügyi válság enyhülésével élénkül a vállalkozási kedv, s a cégek, vállalkozók ismét nagyobb számban alakítanak közös gazdasági társaságot külföldi cégekkel, vállalkozókkal Magyarországon és külföldön egyaránt.[…]

Jogi séta az első kapavágástól a kulcsok átadásáig – Az építési tevékenységre több mint háromszáz jogszabály vonatkozik

Érdemes egy kicsit a jogszabályok mögé kukkantania annak, aki készház építtetésébe fog, számtalan álmatlan éjszaka, rosszabb esetben bírósági tárgyalási nap spórolható meg vele. Mire ügyeljünk a kivitelező cég kiválasztásánál? Mik szerepeljenek az építési szerződésben? Miben segíthet a mediátor? Hogyan is kezdjünk nagy tervünk megvalósításába?

Az építtetői fedezetkezelés és az építtetői fedezetkezelő

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza az építtetői fedezetkezelésre és az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó rendelkezéseket.

Gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése Magyarországon

A gyógyszerek engedélyezése, hatásának ellenőrzése mind az Európai Unióban, mind Magyarországon kiemelt szerepet játszik a közéletben. A lakosság többsége tart a gyógyszerek esetleges mellékhatásától, különösen az új szerek esetén. […]

Fióktelepek és kereskedelmi képviseletek Magyarországon

1. Általános megállapítások

A magyar jogban az 1997. évi CXXXII. törvény tartalmazza a fióktelepekre és a kereskedelmi képviseletekre vonatkozó szabályozást, amelynek főbb elemeit a jelen cikkben foglaltuk össze. […]

A zöldmezős beruházások magyarországi lebonyolításának jogi sarokkövei

Az ún. zöldmezős beruházások Magyarországon nagyrészt a külföldi anyavállalattal rendelkező, tőkeerős társaságok beruházási formája. Viszonylagos és látszólagos egyszerűsége és átláthatósága ellenére mégis számos buktatót rejt, mellyel nem árt még a beruházás megkezdése előtt tisztában lenni.  […]

Gazdasági társaság alapítása Magyarországon

1. A gazdasági társaságok alapításáról általában

Magyarországon gazdasági társaság csak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben szabályozott formában alapítható. […]

A magyarországi ingatlanszerzésről

1. Bevezető

A külföldiek számára Magyarországon kifejezetten előnyös ingatlanba fektetni, elsősorban az ingatlanpiacon tapasztalható — az EU tagországokéhoz képest — viszonylag alacsony áraknak köszönhetően. […]

A magyar építésügyi szabályozás

A magyarországi építőipar 1990 óta jelentős fellendülést mutat. Az elmúlt években számos lakópark és magánház épült. A gazdasági társaságok tevékenységével összefüggésben bevásárlócsarnokok, raktárépületek és üzemek épültek. […]

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai Unión kívüli államban kerültek bejegyzésre, a következő feltételekkel szerezhetnek ingatlant Magyarországon. […]

A beszállítói kapcsolat egyes jogi jellegzetességei

Világszerte erősödő folyamat, hogy a kis- és középvállalkozások a nagyvállalatok végtermékeinek az előállításához szükséges alkatrészek vagy részegységek gyártásával tudnak talpon maradni. […]

Élelmiszeripari termékek, étrend kiegészítők, kozmetikumok forgalmazásának jogi háttere Magyarországon

Az élelmiszerbiztonság mind az Európai Unióban, mind Magyarországon elsődleges szerepet játszik. A lakosság többsége tart az élelmiszerekben esetlegesen fellelhető kémiai hatóanyagoktól, adalékanyagoktól, kórokozóktól illetve a genetikailag módosított élelmiszerektől, új technológiáktól. […]

A nemzetközi vonatkozású magyarországi alvállalkozói szerződések magyar jogi aspektusai

1.Általános megállapítások

A magyar jogrendszerben nincs olyan speciális jogszabály, amely kifejezetten az ipari alvállalkozói szerződéseket szabályozná. Amennyiben a magyar jog szabályait kell alkalmazni, úgy a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni. […]

Elektronikus aláírás a magyar jogban

A magyar Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésén elfogadta az elektronikus aláírásról rendelkező 2001. évi XXXV. törvényt. A törvényt 2001. júniusában hirdették ki, s 2001. szeptember 01-jén lépett hatályba. […]

Felhasználási szerződés a magyar jogban

A szerzői jog szabályozása minden korban komoly jogi kihívást jelent, hiszen az egyedi, eredeti jelleggel bíró szellemi alkotások lehetséges formái a technika és a tudományok fejlődésével időről időre bővülnek. […]

Iparjogvédelem Magyarországon

1. Általános információ
Ahogy a technikai fejlődés az utóbbi száz évben felgyorsult, világossá vált, hogy az új technikai alkotások avulása miatt a költséges kutatás ösztönzése magas szintű jogi védelmet igényel. […]

A követelések érvényesítése Magyarországon

A Magyarország és más országok között bonyolított áru- és határokon átnyúló szolgáltatások forgalma az utóbbi években folyamatos növekedést mutatott. Egy magyar társasággal létrejött ügylet esetén sajnálatos módon előfordulhat, hogy a magyar társaság a fizetési kötelezettségének nem tud vagy nem kíván eleget tenni. […]

Új szabályok a gazdasági társaságok peres eljárásaira 2009. január 01-jétől

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt a 2008. évi XXX. törvény jelentősen mértékben módosította, illetve számos új szabályt vezetett be. Ezek nagy része 2009. január 01. napjától hatályos, a legfontosabb, a társaságokat érintő változásokat az alábbiakban foglaljuk össze. […]

Az üzemi tanács megalakítása a munkaadó szempontjából

A társaságalapítás, a gyár- vagy áruházépítés, a piacszerzés és a munkavállalók felvétele okozta kavalkádban sokszor elkerüli a cégvezetők figyelmét egy nagyon fontos, komoly következményekkel járó munkaügyi, szociális kérdés: üzemi megbízott vagy üzemi tanács választása, működése. […]

EU állampolgárok foglalkoztatása Magyarországon

1. Munkajogi szempontok
Mint minden munkavállaló vonatkozásában, írásbeli munkaszerződés kötelező nem nemzeti munkavállalók esetében is. […]

Különleges szabályok a vezető állású munkavállalókra

Egy gazdasági társaság vezetője ezen tisztségét mind a polgári jog szabályai szerint megbízási jogviszonyban, mind a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban elláthatja. […]

A felszámolási eljárásról

A fizetésképtelen helyzetbe jutott gazdasági társaságokkal szemben elsődlegesen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján kell eljárni. […]

Hitelezővédelem – a mögöttes felelősség

A hitelezők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahol az adós társaság jogutód és az adósságok kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezet hátrahagyása nélkül szűnik meg. A hitelezők gyakran nem tájékozódnak a kézenfekvő lehetőségek felől, noha bizonyos esetekben a társaság vagyonán felül a kifizetés követelhető volna mind a vezető tisztségviselőtől, mind a társaság tagjaitól/részvényeseitől. […]

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

Környezetünk védelme ma már valamennyi fejlődő állam fontos kötelezettsége. Az Európai Uniónak köszönhetően a tagállamokban — így Magyarországon is — bizonyos minimum követelményeknek kell eleget tenniük a beruházóknak a környezet védelme érdekében. […]

A zajvédelemre vonatkozó szabályozásról

A környezetvédelem egyik fontos részterülete az emberi környezetet és egészséget veszélyeztető zaj és rezgés elleni védekezés, amelyet az Európai Unió jogszabályai, azok alapján pedig a magyar normák is rendeznek. […]

A környezeti hatásvizsgálat (Magyar környezetvédelmi jog)

Egyes, a környezetre jelentős kihatással járó tevékenységek gyakorlásának megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot szükséges lefolytatni. Ezek a tevékenységek kizárólag környezetvédelmi engedély birtokában folytathatók. […]

Környezetvédelmi biztosíték

A környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőket ösztönözzék megfelelő biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték igénybe vételére. […]

A sportszervezetek jogállása Magyarországon

A sportszervezetek típusai
A 2004. évi sporttörvényben a sportszervezetek két alapvető típusa került meghatározásra: a sportegyesület és a sportvállalkozás. A sportegyesület a sportszervezet klasszikus, ma is legelterjedtebb formája. […]

A magyar munkajogi szabályozás

A magyar jogalkotás a munkajog terén is követi az európai jogalkotást és a nemzetközi trendeket mindamellett, hogy hordozza magában a nemzeti szabályozás jellemvonásait. A jelen cikk éppen ezért arra vállalkozik, hogy röviden bemutassa a magyar munkajog főbb irányvonalait a hazánkban munkaviszonyt létesíteni kívánók számára. […]